CRI Online
 
موزه اینترنتی

مجسمه های سفالین تیرانداز

( نقاشی : مجسمه های سفالین تیراندازدر گودال شماره دو )

اکثر مجسمه های سفالین تیرانداز از گودال شماره دو گودالهای مجسمه های گلی و سفالین جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " در شهر " لین تون "استان " شان سی " بیرون آورده شده است . ارتفاع این مجسمه ها 120 سانتیمتر است . در گودال شماره دو صف آرایی متشکل از بخش های مختلف نیروی نظامی دیده می شود . در قسمت میانه این صف آرایی مجسمه های سفالین تیرانداز به چشم می خورند .

ویژگی های این مجسمه ها این است : قسمت بالای بدن راست است و زانوی راست و نوک پنجه پای راست و پای چپ روی زمین گذاشته شده و این سه نقطه اتکا به شکل سه گوشه متساوی الساقین از قسمت بالای بدن حمایت می کند . مرکز ثقل در پائین است و مجسمه ها با ثبات نگهداری می شود . تکه های زره و رگه های لباس با تغییر ژست تناسب دارد . این باعث می شود که مجسمه ها بسیار زنده به نظر برسند . صورت و اشکال این مجسمه های متفاوت است و ویژگی خود را دارد . مجسمه های سفالین تیرانداز چکیده مجسمه های جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " و نیز شاهکار هنر حکاکی باستانی چین است .

مجسمه سفالین سخنگو و آواز خوان

ببر نقره ای

( نقاشی : مجسمه های اواخر دوران کشورهای جنگجو. در شهر " شن مو " استان " شان سی " )

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21