CRI Online
 
موزه اینترنتی

تان یان

" تانگ یان " ملقب به " بو هو " با نام دیگر " لیو ژو جو شی " در شهرستان " وو " ( شهر " سو جو " امروز ) سلسله مینگ زندگی می کرد . او در سرودن شعر و نقاشی بسیار مهارت داشت .

نقاشی " بازگشت با الاغ " این صحنه را تشریح می کند : در کوه بلند و زیبا ، جویباری دیده می شود . درختان سبز همراه با باد به اهتزاز در می آید . مردی سوار بر الاغ به خانه اش واقع در کوهی دور دست باز می گردد . در این نقاشی هیزم شکن از پلی که روی رود ایجاد شده است عبور می کند . نقاش همچنین در کنار این نقاشی به نوشتن شعر نیز مبادرت ورزیده است . می توان گفت ، این نقاش ویژگی مهارت " تانگ یان " را نشان می دهد .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21