CRI Online
 
موزه اینترنتی

مجسمه های گلی و سفالی جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین "

در سال 1989 میلادی تیم کار پژوشگاه باستان شناسی آکادمی اجتماعی چین در جریان اکتشاف در ناحیه " شی یان " شهر " شی آن " 21 کوره یافت و در جریان اجرای کار باستان شناسی مجسمه های گلی و سفالی جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " که تاریخ حدود 2100 ساله دارد ، کشف شد و از داخل این منطقه خاکی هزارها مجسمه سفالی بیرون آورده شد . این کوره های ویژه برای ساخت مجسمه های جنگجویان و اسب های دفن شده همراه با امپراتور و مقامات مورد استفاده بوده است . این کوره ها بسیار پردامنه و میزان تولید آن بسیار زیاد است . از این میان ، دو کوره پر از اشکال مجسمه است و هر کوره دارای 350 تا 400 است . بدین سبب 21 کوره به یکباره می توانست 7350 تا 8400 مجسمه بسازد . بدین سبب نباید از دامنه ساخت مجسمه های گلی و سفالی جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " متعجب شد .

مجسمه های مذکور باعث شد که مردم با راز ساخت مجسمه های جنگجویان و اسب ها آشنا شوند . ساخت این مجسمه ها با قالبگیری انجام شد . اما قبل از ساخت صورت مجسمه ها باید روی آن حکاکی می شده است . هنگام پخت مجسمه ها ، شکل های اساسی آن در کوره گذاشته شد . سرها به سمت پائین و پا به بالا بوده است . این روش بسیار علمی است . زیرا بخش بالای بدن انسان سنگین تر از قسمت پایین بدن است . اگر سر به طرف پائین باشد ، مجسمه ها ثبات خود را حفظ کرده و واژگون نمی شده است . این نشان می دهد که در دو هزار سال پیش ، چینیان اصول علمی مرکز ثقل را فرا گرفته بوده اند . پس از پیدایش مجسمه های گلی و سفالی جنگویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " مردم شروع به تقلید از اسب های سفالی کردند . اما به سبب آنکه از روش مذکور استفاده نکردند و نظریه مرکز ثقل را مراعات نکرده بودند ، چندین بار شکست خوردند . به علاوه ، سلسله " چین " از کارگران خواسته بود روی مجسمه ها نامگذاری کنند . مهر بزنند و یا حکاکی کنند تا بر کار آنان نظارت شود . بدین سبب نام های این کارگران برای نسل های بعد ماندگار بوده است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21