CRI Online
 

آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ 2» چین با موفقیت پرتاب شد
v فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در ایران
همایش فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در ایران، روز چهارشنبه 14 سپتامبر…
v برگزاری نشست جاده ابریشم در چین با تاکید بر نقش ایران در احیای دوباره این جاده
سمینار احیای جاده ابریشم نوین موسوم به «یک کمربند یک جاده» با تمرکز بر مسائل فرهنگی...
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید