CRI Online
 
ادبیات کلاسیک

"چیو یوان " و اشعارش

"چیویوان " شاعری است که طی چند هزار سال مورد کمال علاقمندی و محبوبیت مردم چین قرار داشته است .وی دردوران سلسله کشوهای جنگجو (سالهای 221-475قبل از میلاد )بسر برد .این دوران دورانی بود که ممالک شاهزادگان متعددی موجود بوده و جنگها و درگیریها بین یکدیگر لاین طع بود. درمیان این ممالک کشورهای"چین" و "چو" از دیگر کشورهاقدرتمند تر بود و سایر کشورهای کوچک باین دو کشور وابستگی داشت .

"چیو یوان " از اشراف کشور"چو "بوده و در دربار مقام عالی رتبه داشت .وی دانشمندی متبحربوده و در امور خارجه مهارت زیادی داشت ولذا در سالهای اولیه مورد اعتماد و پسند امپراتور واقع شده بود. در آن دوران ،اپراتوران و اشراف در جلب دانشمندان و نوابغ برای خدمت به خود با یکدیگر در رقابت بودند . باینحهت بسیاری از دانشمندان بمنظور تحقق آرمان سیاسی خود درمیان این کشورها به این در و آن در میزدند .معذالک" چیو یوان " از فرط میهن پرستی تنها آرزو داشت با استعداد و درایت خود جهت اقتدار میهن و ترقی سیاسی کشور "چو"به امپراتور یاری برساند ولذا قدمی هم میخواست از میهن دور شود.متاسفانه ،بعلت تضادها ی حادبین "چیو یوان" و گروه فاسد اشراف "چو"درمسائل داخلی و خارجی و باضافه افتراگوئیهای مخالفانش وی بتدریج از اعتماد امپراتور محروم شد و بعدها موقعیت کشور"چو"چون قدرت بزرگ و نیروی عظیم کشور نیز کم کم کاهش یافت .

سال 278قبل از میلاد ،ارتش کشور"چین" با تصرف پایتخت کشور"چو" این کشور رانابود کرد وشاعر "چیو یوان " از نهایت چشم و درد و رنج خود را به رودخانه انداخت و درگذشت"چیو یوان "برای نسلهای بعدی خود اثار جاویدانی بجای گذاشت .شعر "لی تسائو" غزل سیاسی رمانتک ا ست که در تاریخ ادبیات باستانی چین بعنوان بلندترین غزل یاد میشود، از آثار نمونه ای "چیو یوان "میباشد. راجع به اسم این غزل که به چینی "لی تسائو "است ، دانشمندان دوران بعدی توضیخات مختلف داشته اند ،ابتدا میگویند که معنی غم وقصه از جدائی ها میدهد بعدا عده ای اسم این شعر را نام یکی از آهنگهای کشور "جو" تصریح نمودند.

در این غزل ، شاعر ضمن استناد به حوادث و روایات تاریخی ، ابراز امیدواری کرد تا امپراتور "جو" مانند سلطانهای حکیم عادل و بیغرض پیشین خود باشند ،به استعدادهای صاحب نظر و اهل فضیلت اهمیت داده وفرمانروائی خیرخواهانه اعمال داشته و با دیگر کشورها برای مقاومت علیه کشور "چین " اتحاد به بندد. شاعر "چیو یوان " درغزل "لی تسائو " با طرز بیان جدید ، توانائی بیان شعر را بمراتب افزوده و صفحه نوینی برای آفرینش شعر قدیمی گشود.

یک شعر دیگر از "چیو یوان " بنام "پرسش از آسمان " یک شعر خارق العاده و نادراست . شاعر در این اثر خود پشت سرهم 172سئول مربوط به ابعاد مختلف مانند :ستاره شناسی ،جغرافیاو ادبیات و فلسفه را مطرح کرد که تجلی بخش سوئ تفاهم جسورانه مئولف از مفهومات سنتی و روحیه او در کسب حقیقت و علم است .بهلاوه " 9سرود"گروهی از سرودهائی است که بر اساس سرودهای قربانی مردمی تنظیم شده بود. در این شعر تعداد زیادی ازسیمای ایزدان خلق شده و عشق و مودت بین انسان و این ایزدان نشان داده گردید.

شاعر "چیو یوان " در آثار خود بسیاری اندیشه ها و تفکرات عجیب و قریبی تعریف کرد.مثلا: وی به گلها ،علفها و درختان چهره انسان داده و اخلاق شان را چون اخلاق انسان تعریف کرد و با ایجات سیمای بسیاری فرشته ها بلندهمتی و وقارت و نیک نفسی خود را نشان میداد. از اینرو ما درخواندن آثار "چیویوان "نه تنها میتوانیم از زیبائی بیان و تشبیهات قریب آن در حیرت بمانیم بلکه بیشترا ز آن ، بلندهمتی ووطن پرستی شاعررااحساس کنیم. درست باین علت است که سالیان سال است که "چیو یوان " این شاعر کلاسیک باستانی همواره از محبوبیت خاص مردم برخوردار است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17