CRI Online
 
ادبیات کلاسیک

"سفر به باختر "

رمان "سفر به باختر "موفق ترین داستان افسانه ای در تاریخ چین محسوب میشود. در این داستان که بر اساس سرگذشت ماجراجویانه "سیان جوان " راهب "تان " استادبودیسم در قرن هفتم میلادی برای دستیابی به کتابهای مقدس بودایی به هند نگاشته شده ،ماجرای خلق راهب "تان تسن" و سه شاگرد وی و مشکلات و دشواریها و مخاطراتی را که این گروه از روحانیون در راه سفربه باختر با آن مواجه شدند ،تعریف شده است . مولف بخصوص در این داستان سیمای یک خدای میمون موسوم به "سون وو کان " را خلق کرده که دربرابر هیچگونه قدرت و زوری هراس نداشته و با هیچگونه نیروی شریر واهریمن صفتی چون آب وآتش همگون و همسو نبوده است .

واز این طریق ،آرزوی خود را نسبت به زندگی نشان داده است." وو چن یین " مولف داستان افسانه ای "سفر به باختر"اهل شهرستان "حوا آن "استان "جیانگ سو"بود . وی از کودکی عقل و درایت خاصی از خود نشان داده و سلیقه ها و مهارتهای ویژه ای در زمینه های مختلف داشت . وی در نقاشی و خوشنویسی و شطرنج بازی ماهر بود و به سرودن شعر و تصنیف و کلکسیون نقاشیها و خطوط نامداران علاقه داشت . در نوجوانی به علت مقاله نویسی در زادگاه خود مشهور و ممتاز بود ولی بارها در امتحانات کشوری نا موفق بود و در نهایت فقر و تهیدستی بسر می برد . سرگذشت اسفناک شناخت وی با فساد سیاسی فئودالی و نا هماهنگی و عدم برخورد عادلانه در مناسبات انسانی ؛ تاثیرات جدی بر زندگی وی داشت . به نظر او زشتی و کثافت در جامعه ناشی از ناتوانی و نادرستی استفاده زمامداران از استعداد ها بود و درنتیجه افراد نادان وضعیف العقل و بدخو بر مسند قدرت تکیه زده بودند . وی مشتاق تغییر چنین واقعیت تاریکی بود ولی به علت آنکه مورد پسند حکمرانان نبود ، دراین زمینه عاجز ماند.از این رو وی خشم و نفرت خود را نسبت به جامعه و آرزوی خوش به آینده را تماما در رمان خود با نام "سفربه باختر" بیان می کرد . باانکه داستان "سفر به باختر " را "وو چن یین " در کهولت برشته تحریر در آورد، ولی وی تمام عمرخودبرای آن زمینه سازی می کرد. در کودکی دائما با پدرش به دیدن معابد باستانی و جنگلهای حومه زادگاهش می رفت بهرجا که می رسیدند،پدرش برای او افسانه های زیبا در رابطه با این محلها تعریف میکرد و علاقه و کنجکاوی او را به روایات سحرآمیز کم کم در دل می پروراند.بعد از 30سالگی او روایات شگفت انگیز زیادی را جمع آوری کرده و درصدد مقاله نویسی بود . در حدود 50سالگی وی بیش از ده فصل از این داستان را نوشت .سپس به عللی چند سا ل کار نگارش را متوقف کردو در سالهای پیری پس ازاستعفا ازمقام خود و بازگشت به زادگاه ،نگارش داستان "سفر به باختر "را سرانجام به پایان رساند .

رمان "سفر به باختر " از حکایات مستقل ولی در عین حال مرتبط یکدیگر تشکیلمیشود.در این حکایات موجودات فنا ناپذیر و دارای قابلیت فوق العاده ،دیوها و اهریمنان و رب النوع ها ی گوناگون وجود دارند که نماینده عدالت و انصاف هستندو یا شرارت و شیطانی را نماینده هستند.مولف در سراسر این رمان یک دنیای عجیب و غریب و پرزوق وبرق را ساخته است و در آن سایه های انسان درهمه جا دیده می شود.قصر آسمانی بظاهر مقدس ومجلل میباشد ولی امپراتور بسیار رفیع و عالی الهی سست و نادان است .معلوم است که نویسنده این داستان قصر الهی را با دربار پادشاهی یکسان دانسته است .در عالم اسفل تاریک و وحشتناک ،مقامها حامی یکدیگرند و به رشوه خواری و تخلف از قانون مبادرت می ورزند و مردم بیگناه جائی برای شکایت ندارند .البته نویسنده با این وصف بی عدالتی دربار را محکوم کرده است. دیوها و شیطانها به آدمکشی و آدم خوری و سرقت اموال و تجاوزبه زنان میپرادزند و با اتکا به نیروی معجزه خود از هرگونه شرو جنایت رویگردان نیستند .اینها واقعا شکل بدلی دیکتاتورها و ماموران حقیقی هستند و از سوی دیگر،"سون وو کان "این خدای میمون شکل و قهرمانی که مولف خلق کرده ،نسبت به شرارت واعمال پست و پلید خشم و انزجار فراوان داشته وصاحب توانائی و قدرت فوق العاده ای است ومی تواند با "جین گو بان "یعنی" چوب شگفت آنگیز "خود ، بر تمام شیطانها و اهریمنان ددمنش غلبه کند . این ارزوی نویسنده به زدودن هر گونه آلودگی و زشتی و پلیدی و نیروهای بداندیش و ظالم را نمایان کرد.

داستان افسانه ای "سفر به باختر "که مولف آن "وو چن یین "میباشد،ظرف چند صد سال ،همواره منبع آثار ادبی ،فیلم و درام و سریال تلویزیونی کودکان چین بوده او تاثیرات آن برنسلهای بعدی فراوان و خارج از توصیف است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17