CRI Online
 

درس سیزدهم در رستوران چینی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:54:24        cri

تبریزی:می دانم که چای چینی خیلی معروفی است.اگر می خواهم دوست چینیم را به رستوران چینی دعوت کنم و می خواهم از او پرسم چای قرمز می خواهید یا نه؟به زبان چینی این جمله را چطور می گوییم؟

چن:请问你要红茶吗?

تبریزی: 请问你要红茶吗?لطفا چای قرمز می خواهید؟

چن:"请"یعنی"لطفا"

تبریزی: 请

چن:"问"یعنی"پرسیدن"

تبریزی: 问

چن:"请问""لطفا می شه بپرسم؟"اگر چینی ها می خواهم چیزی از کسی دیگر بپرسند،همیشه قبل از همه،"请问" می گوید.مثلا:请问,你叫什么名字?请问,你做什么工作? لطفا اسم شما چیست؟لطفا شما چکار هستید؟

تبریزی: 请问

چن:"你"یعنی شما یا تو

تبریزی: 你

چن:"要"یعنی خواستن

تبریزی: 要

چن: 红茶

تبریزی: 红茶چای سیاه،ما در درس قبلی این کلمه را یاد آموختیم.

چن: "吗" این کلمه در آخر جمله پرسشی برای ابراز شک و تردید مورد استفاده قرار می گیرد.

تبریزی: 吗کلمه استفهامی در زبان چینی همیشه در اخبر جمله استفاده می شود؟

چن:آره.مثلا请问你要红茶吗?

تبریزی: 请问你要红茶吗?لطفا می شه بپرسم شما چای سیاه می خورید؟

对话三:

A(男):请问你要红茶吗?

B(女):我想尝尝中国绿茶。

تبریزی:امروز،جوانان چینی در رستوران معمولا از"اصطلاعAA"که بفارسی دنگی یعنی هر کس پول غذای خود را می دهد ،استفاده می کنند.ما می گویم"go dutch".پس چینی این جمله را چطور می گوید؟

چن:می تونید ایطور بگوید:我们AA制吧。

تبریزی: 我们AA制吧。ما از طرز AA استفاده می کنیم.

چن:"我们"یعنی ما

تبریزی: 我们

چن:" AA制"یعنی دنگی

تبریزی: AA制

چن:"吧"کلمه معین در زبان چینی که با تاکید خوانده نمی شود ولی وظیفه دستور زبان را انجام می دهد.

تبریزی: 吧

چن: 我们AA制吧。

تبریزی: 我们AA制吧。

对话四:

A:我们AA制吧。

B:下次吧。这次我"买单"(请客)。

چن:"我们"یعنی ما

تبریزی: 我们

چن:" AA制"یعنی دنگی

تبریزی: AA制

چن: 我们AA制吧。ما دنگی

تبریزی: 我们AA制吧。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید