CRI Online
 

درس سیزدهم در رستوران چینی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:54:24        cri

تبریزی:ما هنگامی که در رستوران چینی غذا می خوریم،همیشه ایطور می پرسیم:شما چه غذای خاصی دارید؟چون که تنوع غذاهای چینی زیاد است و مزه شان نیز متفاوت است و معمولا با ناحیه آن ارتباط دارد.مثلا غذاهای سی چوان تند بوده و غذا های شانگهائی کمی شیرین است.به همین سبب،ما قبل از سفارش غذا،باید غذای خاصی این رستوران را بدانیم.

چن:درسته.شما می توانید با زبان چینی ایطور بگوید:你们有什么特色菜?

تبریزی: 你们有什么特色菜?

چن:"你们" یعنی شما

تبریزی: 你们برای شما

چن:"有"یعنی داشتن

تبریزی: 有

چن:"什么"یعنی چه یا چه غذا

تبریزی: 什么

چن:"特色"یعنی خاصی یا ویژه

تبریزی: 特色

چن:"菜"یعنی غذا

تبریزی: 菜

چن: 你们有什么特色菜?

تبریزی: 你们有什么特色菜?شما چه غذای خاصی دارید؟

چن:خوب.حالا ما گفت وگوی اول را گوش می دهیم.

对话一:

A:你们有什么特色菜?

B:烤鸭。你喜欢吗?

A:喜欢。

تبریزی:همه می دانند که اردک سرخ شده پکن یکی از غذاهای خوش مزه ترین غذا تلقی می شود.همه مسافران در پکن می خواهند این غذا را میل کنند.من هم کباب اردک پکن را دوستم دارم."کباب اردک "به زبان چینی"烤鸭"،درسته،خانم چن؟

چن:درسته.شما چه غذای خاصی دارید؟ مثلا می پرسند

你们有什么特色菜? در جواب 烤鸭

تبریزی: 你们有什么特色菜?

对话一:

A:你们有什么特色菜?

B:烤鸭。你喜欢吗?

A:喜欢。

چن:خوب،ما این بود گفت و گوی اول درس امروز کوی زی یعنی چوب دست. کردیم."کو زی"یکی از ظروف غذا خوری ویژه چین است.خارجیان که تازه به چین آمدند،نمی توانند بخوبی با"چوب دست نارک کوزی"غذا را بخورند.به همین سبب،مستخدم می پرسد:你需要刀叉吗? شما می خواهید از کارد و چنگال استفاده کنید؟

تبریزی: 你需要刀叉吗?

چن:"需要"یعنی "نیاز داشتن"

تبریزی: 需要

چن:"刀"یعنی"کارد"

تبریزی: 刀

چن:"叉"یعنی"چنگال"

چن:"吗" این کلمه در آخر جمله پرسشی برای ابراز شک و تردید مورد استفاده قرار می گیرد.

تبریزی: 吗

چن: 你需要刀叉吗?

تبریزی: 你需要刀叉吗? شما می خواهید از کارد و چنگال استفاده کنید؟

چن:خوب،ما به گفت و گوی دوم کوش می دهیم.

对话二:

A:你需要刀叉吗?

B:不。我想试着用筷子。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید