CRI Online
 

درس دهم: درباره کار

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:20:13        cri

تبریزی: این گفتگوی دوم بود. شما احتمالا می خواهید بدانید دیگران چند وقت در آنجا کار کرده اند؟ این جمله به زبان چینی چطور بیان می شود ؟

چن: حال ما گفتگوی سوم را می شنویم. ببینید که می فهمید یا خیر؟

گفتگوی سوم:

A: 你在这里工作多长时间了?

B: 两年

چن: خوب. شما چند وقت در اینجا کار کرده اید به زبان چینی:

你在这里工作多长时间了?.

تبریزی: 你在这里工作多长时间了?

چن: 你" "یعنی" شما"

تبریزی: 你

چن: "在" یعنی" در"

تبریزی: 在

چن: "这里" یعنی "اینجا"

تبریزی: 这里

چن: "工作" یعنی "کار کردن"

تبریزی: 工作

چن: "多" یعنی "چند". در این جمله به معنی "چه مدت" است.

تبریزی: 多

چن: "长" یعنی "طول زمانی "

تبریزی: 长

چن: "多长" یعنی "چند وقت"

تبریزی: 多长

چن: "时间" یعنی" وقت"

تبریزی: 时间

چن: "了" یک کمله معین است و معنی واقعی ندارد.

تبریزی: 了

چن: شما چند وقت در اینجا کار کرده اید؟ یعنی你在这里工作多长时间了?

تبریزی: 你在这里工作多长时间了?

چن: حال گفتگوی سوم را دوباره می شنویم.

گفتگوی سوم:

A: 你在这里工作多长时间了?

B: 两年。


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید