CRI Online
 

درس دهم: درباره کار

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:20:13        cri

تبریزی: دوستانم همواره از من می پرسند که من هرروز ساعت چند سر کار می روم؟ در حقیقت، بر اساس مقررات ساعات کار من از 9 صبح تا پنج بعد از ظهر کار می کنم . من چطور می توانم درباره ساعات کار از آنان سوال کنم. منظور من این است که این جمله را چطور به زبان چینی بگویم ؟

چن: شما می توانید بگویید: 你每天几点上班?

تبریزی: 你每天几点上班?

چن: معنی شما ""你 است. من بارها به این موضع اشاره کرده ام.

تبریزی: 你

چن: "每天" یعنی "هرروز".

تبریزی: 每天

چن: معنی چند "几"است.

تبریزی: 几

چن: معنی ساعت" "点است.

تبریزی: 点

چن: بر این اساس، "几点" به معنی "ساعت چند است".

تبریزی: 几点

چن: "上班" به معنی "سر کار رفتن"

تبریزی: 上班

چن: شما هرروز ساعت چند سر کار می روید؟ یعنی 你每天几点上班?

تبریزی: 你每天几点上班?. پس شما هرروز ساعت چند دست از کار می کشید به زبان چینی چه می شود ؟

چن: سوال خیلی خوبی است. به زبان چینی باید گفت : 你每天几点下班?

تبریزی: 你每天几点下班?

چن: بله، "下班" به زبان فارسی" دست کشیدن از کار "است.

تبریزی: 下班


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید