CRI Online
 

درس دهم: درباره کار

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:20:13        cri

تبریزی:خوب. گفتگو را دوباره شنیدید.هنگامی که درباره دیگران صحبت می کنیم، ما احتمالا از دیگران می پرسیم: شما قبلا چه کار می کردید؟ این جمله به زبان چینی چیست و چگونه گفته می شود ؟

چن: شما می توانید بگویید: 你以前做过什么工作?

تبریزی: 你以前做过什么工作?

چن: 你" "یعنی "شما "

تبریزی: 你

چن: "以前" یعنی " قبلا ،در گذشته"

تبریزی: 以前

چن: "过" یعنی" رفتن یا گذشتن "

تبریزی: 过

چن: 做" "یعنی" انجام دادن و کاری کردن "

تبریزی: "做". پس "做过" یعنی "انجام شده است".

چن: درسته. "做过" یعنی" انجام شده است".

تبریزی: 做过

چن: "什么" یعنی" چی"

تبریزی: 什么

چن: "工作" یعنی" کار"

تبریزی: 工作

چن: شما در گذشته چه کار می کردید؟ یعنی 你以前做过什么工作?

تبریزی: 你以前做过什么工作?


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید