CRI Online
 

درس دهم: درباره کار

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:20:13        cri

چن: حالا گفتگوی دوم را بشنوید.

گفتگوی دوم:

A: 你以前做过什么工作?

B: 我以前是记者。你呢?

A: 我以前是医生。

تبریزی: "我以前是记者" یعنی چه ؟

چن: یعنی من یک خبرنگار بودم. در اینجا باید توضیح بدهم.

تبریزی: خوب. " 你 " یعنی "شما". من خوب یاد گرفتم.

چن: درسته. "以前 " یعنی "در گذشته"

تبریزی: 以前

چن: "做过" یعنی "انجام شده است" .

تبریزی: 做过

چن: "什么" یعنی "چه "

تبریزی: 什么

چن: "工作" یعنی "کار"

تبریزی: 工作

چن: 你以前做过什么工作?

تبریزی: "你以前做过什么工作" خوب. من می خواهم گفتگوی دوم را دوباره بشنوم تا آن را خوب حفظ کنم.

چن: خوب.

گفتگوی دوم:

A: 你以前做过什么工作?

B: 我以前是记者。你呢?

A: 我以前是医生。


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید