CRI Online
 
سرزمین، منابع و جمعیت

طبقه بندی اداری چین

بر اساس قانون اساسی جمهوری خلق چین،طبقه بندی اداری این کشور به شرح ذیل است:

أ) این کشور به استان ها،مناطق خودمختار و شهرهای تابع مرکز تقسیم می شود

ب) استانها و مناطق خودمختار به ایالات خودمختار،شهرستان ها،شهرستانهای خودمختار و شهرها تقسیم می شود.

ت) شهرستان ها،شهرستان های خودمختار و شهرها به روستاها،روستاهای اقلیت نشین و شهرک ها تقسیم می شود.

مناطق،ایالات و شهرستانهای خودمختار مکان های اقلیت نشین و از حق خودمختاری برخوردار هستند.

کشور در زمان ضرورت مناطق اداری ويژه را ایجاد کند.

در زمان حاضر،چین 34 واحد اداری استانی ،از جمله 4 شهر تابع مرکز،23 استان،5 منطقه خودمختار و 2 منطقه اداری ويژه دارد.

واحدهای اداری چین در سطح استان

در زمان حاضر،چین 34 واحد اداری استانی ،از جمله 4 شهر تابع مرکز،23 استان،5 منطقه خودمختار و 2 منطقه اداری ويژه دارد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23