CRI Online
 
سرزمین، منابع و جمعیت

[سرود ملی جمهوری خلق چین]:

سرود ملی جمهوری خلق چین:سرود ملی جمهوری خلق چین به عنوان"مارش سپاه داوطلبان"سال 1935 خلق شد و شاعر و آهنگ ساز آن "تیان هان"درام نویس و "نیه ار"مبتکر جنبش موسیقی جدید چین هستند.این سرود در ابتدا آهنگ اصلی فیلمی"به نام"پسران و دختران در دوران تحول"بود .ارتش ژاپن پس از حادثه"هجدهم سپتامبر"سه استان در شمال شرق چین را به تصرف در آورد و روشنفکران چین پس از یک دوره افسردگی و تردید راهی جبهه شدند.این آهنگ پس از به نمایش گذاشتن این فیلم و با اوجگیری جنبش نجات میهن در هر گوشه رواج یافته و شیپور آزادی ملت چین تلقی می شود.

《سرود ملی جمهوری خلق چین》


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23