CRI Online
 

درس چهل و نهم ویزیت

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:36:13        cri

گفت و گوی 2:

他流了很多血。:A

快叫救护车!:B

تبریزی: قربانی تصادف چطور است؟ آیا جانش در خطر نیست ؟

چن: می توانید این طور از دکتر بپرسید:没有生命危险吧?

تبریزی: 没有生命危险吧?

چن: "没有" یعنی نبودن.

تبریزی: 没有

چن: "生命" یعنی جان.

تبریزی: 生命

چن: "危险" یعنی خطرناک.

تبریزی:危险

چن: "吧" کلمه معین است.

تبریزی:吧

چن:没有生命危险吧?

تبریزی: 没有生命危险吧?آیا جانش در خطر نیست؟

چن: حال گفت و گوی سوم:

گفت و گوی 3:

没有生命危险吧?:A

不要紧。最好住院观察几天。:B

تبریزی: دکتر گفت که بهتر است چند روز بستری شود و تحت مراقبت قرار گیرد.

چن: به زبان چینی این طور باید گفت : 最好住院观察几天。

تبریزی: 最好住院观察几天。

چن: "最好" یعنی بهتر است.

تبریزی: 最好。

چن: "住院" یعنی در بیمارستان بستری شدن.

تبریزی:住院。

چن: "观察" یعنی با دقت بررسی و معاینه کردن.

تبریزی:观察。

چن: "几天" یعنی چند روز.

تبریزی:几天。

چن: 最好住院观察几天。

تبریزی: 最好住院观察几天。بهتر است چند روز بستری شود و تحت مراقبت قرار گیرد.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید