CRI Online
 

درس چهل و نهم ویزیت

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:36:13        cri

تبریزی: در زندگی ما گاه موضوعات و حوادث اجتناب ناپذیری رخ می دهد برای نمونه اگر فردی براثر تصادف و یا حوادث دیگر به ویزیت پزشک آنهم به صورت فوری نیاز داشته باشد، به جملات مربوط به این موضوع نیاز دارد . مثلا " زود باش ،آمبولانس خبر کن !"

چن: می توانید این طور بگویید "快叫救护车!"

تبریزی: 快叫救护车!

چن: "快" یعنی زود باش.

تبریزی:快

چن: "叫" یعنی خبر کردن.

تبریزی:叫

چن: "救护车" یعنی آمبولانس.

تبریزی: 救护车

چن: 快叫救护车!

تبریزی: 快叫救护车!زود باش، آمبولانس خبر کن!

چن: حال گفت و گوی 1:

有人受伤了!:A

快叫救护车!:B

تبریزی: خون زیادی از او رفته است به زبان چینی چه می شود؟

چن: "他流了很多血。"

تبریزی: 他流了很多血。

چن: "他" یعنی او.

تبریزی:他

چن: "流" یعنی ریختن.

تبریزی:流

چن: "了" یک کلمه معین است که بعد از فعل مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر پایان انجام یک عمل است.

چن: "很多" یعنی بسیار زیاد.

تبریزی:很多

چن: "血" یعنی خون.

تبریزی:血

چن: 他流了很多血。

تبریزی:他流了很多血。 یعنی خون زیادی از او رفته است.

چن: حال گفت و گوی 2 امروز:


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید