CRI Online
 

درس چهل وچهارم اشیای گمشده

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:20:45        cri

چن: کارت بانکی شما چه شد ؟

تبریزی: کارت اعتباری ام نیز گم شده است.

چن: خیلی بد شد !

چن: 银行卡。

تبریزی: "银行卡" یعنی" کارت بانکی"

چن: "也" یعنی "همچنین "

تبریزی: 也。

چن: "丢了" یعنی "گم شده است ".

تبریزی: 丢了。

چن: در زبان چینی برای نشان دادن یک اقدام پایان یافته از کلمه "了" استفاده می شود. برای نمونه: " 我的钱包丢了، 我的银行卡丢了". در چنین صورت، کلمه "了" باید در پایان جمله قرار گیرد .

تبریزی: متوجه شدم.

چن: 我的银行卡丢了。

تبریزی: "我的银行卡丢了。" یعنی" کارت بانکی ام نیز گم شده است."

چن: حال به گفتگوی دوم گوش فرمایید.

گفتگوی دوم:

A:我的银行卡也丢了。

B:那你赶快挂失吧。

A: 挂失需要什么证件呢?

B:需要你的护照和卡号。

تبریزی: در دو جمله ای که تازه یاد گرفتیم، از کلمه "了" استفاده شد. در این زمینه چه مقرراتی وجود دارد؟

چن: درحقیقت، در اینجا کلمه "了" یک کلمه کمکی برای نشان دادن پایان یک اقدام است.

تبریزی: متوجه شدم. در درس های قبلی ما درباره این واژه صحبت کرده ایم.

چن: درسته. "那你赶快挂失吧。" باید فورا در این باره گزارش کنید "

تبریزی: 那你赶快挂失吧。

چن: "那" یعنی "پس".

تبریزی: 那。

چن: "你" یعنی "شما".

تبریزی: 你。

چن: "赶快" "بزودی".

تبریزی: 赶快。

چن: "挂失" یعنی "گزارش اشیای گمشده".

تبریزی: 挂失。

چن: "吧" کلمه کمکی برای مطرح کردن یک پیشنهاد

تبریزی: 吧。

چن: 那你赶快挂失吧。

تبریزی: "那你赶快挂失吧。 " یعنی " شما فوری گزارش اشیای گمشده را ارایه کنید."

چن: حال گفتگوی دوم را بشنوید.

A:我的银行卡也丢了。

B:那你赶快挂失吧。

A: 挂失需要什么证件呢?

B:需要你的护照和卡号。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید