CRI Online
 

درس چهل وچهارم اشیای گمشده

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:20:45        cri

تبریزی: درس قبلی را تکرار کردیم. به جملات کلیدی درس امروز می پردازیم.

جملات کلیدی درس امروز:

我的钱包丢了。

我的银行卡也丢了。

那你赶快挂失吧。

一个星期以后来取。

تبریزی: من دیروز برای دیدن یک دوست به دانشگاهی در منطقه "های دین " رفتم. ولی بدبختانه کیف پولم را در راه گم کردم. بسیار نگران شدم و می خواستم از دیگران کمک بگیرم . می خواستم برای پیدا کیف جملاتی بگویم .

چن: در این مواقع شما می توانید بگویید: "我的钱包丢了。 "

تبریزی: "我的钱包丢了。 "

چن: "我的钱包"یعنی "کیف پول من "

تبریزی: 我的钱包

چن: "钱包" یعنی "کیف پول".

تبریزی: 钱包

چن: "丢了" یعنی "گم شدن" .

تبریزی:丢了。

چن: "我的钱包丢了"یعنی" کیف پولم گم شد"

تبریزی: 我的钱包丢了。

چن: حال گفتگوی اول را بشنوید.

گفتگوی اول:

A:我的钱包丢了。

B:不要着急,我帮你找。

چن: 我的钱包。

تبریزی: " 我的钱包" یعنی" کیف پولم".

چن:丢了。

تبریزی: "丢了" یعنی "گم شدن" .

چن: 我的钱包丢了。

تبریزی: "我的钱包丢了"یعنی" کیف پولم گم شده است"

چن: حال گفتگوی اول را بشنوید.

گفتگوی اول:

A:我的钱包丢了。

B:不要着急,我帮你找。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید