>>[نقاشی قدیمی]
• " چیو اینگ " نقاش دوران کهن چین
تان یان 
>>[مجسمه قدیمی]
مجسمه های سفالین تیرانداز 
مجسمه سفالین سخنگو و آواز خوان 
ببر نقره ای 
بودای " گوان ئین " – بودای رحمت هزار دست
• اسب مفرغی به حالت چهار نعل بر روی یک پرنده
ظرف سفالین با نقاشی رقص بدوی روی آن 
>>[دست آوردهای باستانشناسی]
جاده ابریشم 
غارهای " مای جیشان " و غار " لونگ من " شهر " لویانگ "
آرامگاه " جن حو ای " و " بیان جون " نوعی آلت موسیقی چین در باستانی که شبیه زنگوله
خرابه " این شو " و " جیا گو ون " کلمات نگاشته شده بر روی استخوان ها 
کشور پادشاهی معروف " شی شیا " در تاریخ چین 
معبد " فا من " استان " شان سی " 
خرابه " سان شین دوی " 
رامگاه اجداد نخستین امپراتور سلسله " مینگ "
رامگاه " مینگ شیائو لینگ " آرامگاه " مینگ شیائو لینگ " 
سیزده آرامگاه سلسله " مینگ "
آرامگاه " مان چنگ " و لباس یشمی سوزن دوزی شده با طلا 
کشور قدیمی " یه لانگ " 
ظروف چینی و چین 
آرامگاه های " ما وانگ دوی " در شهر " چانگ شای " استان " هو نن "  
غارهای " دون هوانگ "  
پیدایش کالسکه ها و اسبهای مسی آرامگاه امپراتور " چینگ شی هوانگ "
مجسمه های گلی و سفالی جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چین " 
چگونگی ساخت ظرف سه پایه " سی ما وو " بزرگترین ظرف مفرغی جهان