CRI Online
 

درس سی و نهم برداشت پول در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:17:53        cri

چن: حال جملاتی که الان یاد گرفتیم تکرار می کنیم.

"请您先拿号,再去那边等候。"یعنی ابتدا یک شماره برای صف کشیدن بگیرید و در آنجا منتظر باشید.

تبریزی请您先拿号,再去那边等候。:

چن: "拿号"یعنی شماره را بگیرید.

تبریزی拿号。:

چن: "等候"یعنی منتظر و صبر کردن.

تبریزی等候。:

چن: 请问,需要等多长时间?زمان منتظر چقدر طول می کشد؟

تبریزی请问,需要等多长时间?:

چن: "多长时间"یعنی چقدر طول و یا چند ساعت

تبریزی多长时间。:

چن "我想取点钱。":می خواهم پول را برداشت کنم.

تبریزی我想取点钱。:

چن: "取点钱"یعنی کمی پول برداشت کردن.

تبریزی取点钱。:

چن: "您取多少钱?" : چقدر می خواهید برداشت کنید؟

تبریزی: 您取多少钱?

چن: 请您输入密码。رمز خود را وارد کنید.

تبریزی: 请您输入密码。

چن:输入密码。رمز را وارد کردن.

تبریزی:输入密码。

چن: حال به گفتگوی کامل درس امروز گوش کنید.

گفتگوی اول

آ请您先拿号,再去那边等候。:

ب好的。谢谢。:

گفتگوی دوم

آ请问,需要等多长时间?:

ب大概半个小时。:

گفتگوی سوم

آ您好。:

ب你好。:

آ: 您办理什么业务?

ب我想取点钱。:

گفتوگوی چهارم

آ您取多少钱?:

ب一万元。:

گفتگوی پنجم

آ。请您输入密码:

ب好的。:

چن: تمامی گفتگوی کامل را شنیدیم. قبل از پایان برنامه امروز لطفاً به "دانستنی های فرهنگ چین" گوش فرمایید.

中国文化点滴:

تغییرات دیدگاه مردم چین در مورد مصرف

مردم چین از گذشته با صرفه جویی زندگی می کردند و اگر پول داشته باشند در بانک سپرده می کردند. اما چین امروزه وارد ایام مصرف شد و دیدگاه مردم در مورد مصرف تغییر یافت. هر کس می تواند به راحت از حق مصرف قانونی بهره مند باشد. خریدن لباس های قشنگ، عوض لوازم برقی جدید، خریدن ماشین و آپارتمانت و جهانگردی در خارج از کشور، نوجوانان از مصرف لذت می برند.

چن: خوب. درس امروز ما به پایان رسید. البته قبل از پایان درس نوبت به سئوال می رسد دوستان گرامی به ما بگویید : "می خواهم پول برداشت کنم" به زبان چینی چه می شود؟


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید