CRI Online
 

درس سی و نهم برداشت پول در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:17:53        cri

تبریزی: خوب. خانم چن ، دیدم که بانک معمولاً بسیار شلوغ است.

چن: بله.بانک هر روز باید کار زیاد انجام بدهد.

تبریز: بنابراین لازم است بپرسیم که زمان منتظر چقدر طول می کشد، پس به چینی چه می شود؟

چن: 请问,需要等多长时间?

تبریزی请问,需要等多长时间?:

چن "请问": یعنی می خواهم بپرسم.

تبریزی请问。:

چین "需要": یعنی نیاز داشتن.

تبریزی需要。:

چن "等":آهنگ سوم یعنی منتظر و صبر کردن

تبریزی等。:

چن "多长时间": یعنی چقدر طول و یا چند ساعت که قبلاً یاد گرفته ایم.

تبریزی多长时间。:

چن请问,需要等多长时间?:

تبریزی: 请问,需要等多长时间?زمان منتظر چقدر طول می کشد؟ ولی چینیان معمولاً در بانک اینجوری می پرسند؟

چن: نه ، معمول نیست. ولی این جمله برای صف کشیدن در جای دیگر هم بسیار عملی و مفید است.

گفتگوی دوم

آ请问,需要等多长时间?:

ب大概半个小时。:

تبریزی: خانم چن، می خواهم پول را از بانک برداشت کنم. این را چگونه باید بگویم؟

چن我想取点钱。:

تبریزی我想取点钱。:

چن "我":یعنی من

تبریزی我。:

چن "想": آهنگ سوم است یعنی می خواهم.

تبریزی想。:

چن "取": هم آهنگ سوم و در اینجا معنی برداشت پول است.

تبریزی取。:

چن "点" :یک سان با "一点"یعنی یک کمی

تبریزی点。:

چن "钱": یعنی پول

تبریزی钱。:

چن "我想取点钱。":می خواهم پول را برداشت کنم.

تبریزی: 我想取点钱。

گفتگوی سوم

آ您好。:

ب你好。:

آ: 您办理什么业务?

ب我想取点钱。:


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید