CRI Online
 

درس سی و نهم برداشت پول در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:17:53        cri

تبریزی: خانم چن ، در چین روشی برای پرداختن حساب با کشور ما فرق دارد. چند هفته گذشته تلفن من قطع شد چون که هزینه تلفن را نپرداختم ولی هیچ حسابی به دست من نرسید.

چن: درسته. در چین ما باید در مدت ثابت مثلاً در پایان یک ماه برای پرداختن حساب به بانک برویم.ولی ما حساب نمی گیریم.

تبریزی:کاش که کسی قبلاً به من خبر داد.

چن: معمولاً آنان به شما می گویند

"请您先拿号,再去那边等候。"یعنی ابتدا یک شماره برای صف کشیدن بگیرید و در آنجا منتظر باشید.

تبریز: 请您先拿号,再去那边等候。

چن: "请" یعنی بفرمایید

تبریزی: 请

چن: "您"یعنی شما.

تبریزی您。:

چن: 先 یعنی ابتدا.

تبریزی先。:

چن: "拿"یعنی گرفتن.

تبریزی拿。:

چن: "号"یعنی شماره.

تبریزی号。:

چن: "再" یعنی پس از آن ، بعداً

تبریزی再:

چن: "去那边" یعنی به آنجا بروید.

تبریزی去那边:

چن: "等候"یعنی منتظر، صبر کردن.

تبریزی等候。:

چن请您先拿号,再去那边等候。 :

تبریزی请您先拿号,再去那边等候。: ابتدا یک شماره برای صف کشیدن بگیرید و در آنجا منتظر باشید.

گفتگوی اول

آ请您先拿号,再去那边等候。:

ب好的。谢谢。:


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید