CRI Online
 

درس پنجاه و یکم عیادت از بیمار

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:47:50        cri

چن: درود به شنوندگان گرامی، من چن هستم مجری برنامه هر روز زبان چینی.

تبریزی: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، این جانب تبریزی هستم در درس گذشته ما صحبتهایی درباره پرداخت هزینه پزشکی و گرفتن دارو از بیمارستان و داروخانه یاد گرفتیم.

چن: بله، قبل از هر چیز موضوعات درس گذشته را مرور می کنیم.

"请您先去交费。"

تبریزی: 请您先去交费。

چن: "先去交费",اول هزینه دارو را پرداخت کنید.

تبریزی: 先去交费。

چن: "请您先去交费。"

تبریزی: "请您先去交费。",اول هزینه دارو را پرداخت کنید.

چن: پس از پرداخت هزینه می توانید دارو را بگیرید. می توانید بگویید: "大夫,取药。"

تبریزی: 大夫,取药。

چن: "大夫",دکتر.

تبریزی: 大夫。

چن: "取药",گرفتن دارو.

تبریزی: 取药。

چن: "这一瓶是外用的。"این بطری دارو برای استعمال خارجی است.( for external use)

تبریزی: 这一瓶是外用的。

چن: "一瓶",یک بطری.

تبریزی: 一瓶。

چن: "外用的",برای استعمال خارجی.

تبریزی: 外用的。

چن: "您别弄错了。"مواظب باشید اشتباه نکنید.

تبریزی: 您别弄错了。

چن: "别弄错了",اشتباه نکنید.

تبریزی: 别弄错了。

چن: حال به مکالمات درس گذشته گوش کنیم.

完整对话:

对话一:

A: 请您先去交费。

B: 好的,谢谢。

对话二:

B: 大夫,取药。

A: 请把药方给我。

对话三:

A: 这一瓶是外用的。

B: 好的,我知道了。

对话四:

A: 这一瓶是内服的。您别弄错了。

B: 好的。谢谢!

تبریزی: مروری بود بر درس گذشته ، اینک به کلیدهای امروز توجه کنید.

今日关键:

你好点儿了吗?

在医院里真没意思。

你这个星期能出院吗?

祝你早日恢复健康。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید