CRI Online
 

درس یازدهم در باره علاقه مندی ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:50:41        cri

چن: درود به شنوندگان گرامی، در خدمتتان هستم با برنامه هر روز زبان چینی، اینجانب چن هستم مجری این برنامه . 

تبریزی: سلام شنوندگان عزیز! اینجانب هم تبریزی هستم.

چن: در درس قبلی ما عبارتهای زیادی در باره کار کردن اموختیم. پیش از آغاز موضوع امروز، ما عبارتهای مهم درس قبلی را باهم دوره میکنیم. مثل گذشته، من به زبان فارسی میگویم. شما چینی میخوانید. قبول میکنید؟

تبریزی: بله موافقم! سعی میکنم.

چن: جمله اول " شما هر روز از چه ساعتی کار را شروع میکنید؟ " این جمله به زبان چینی چطور گفته میشود؟

تبریزی: 你每天几点上班?

چن: 你每天几点上班?

تبریزی: متوجه شدم. 每天 یعنی هر روز. دست است؟

چن: بله. 几点 یعنی ساعت چند

تبریزی : 几点

چن : 上班یعنی سر کار آمدن

تبریزی: 上班

چن: 你每天几点上班

تبریزی : 你每天几点上班 "شما هر روز چه ساعتی سر کار می روید

چن : اگر شما میخواهید بپرسید که شما هر روز چه ساعتی تعطیل میشوید؟ به زبان چینی باید این طور بگویید. 你每天几点下班?

تبریزی:你每天几点下班?

چن : بسیار خوب. 下班یعنی پایان کار و تعطیل شدن

تبریزی: 下班 ما در صحبت با دیگران ممکن است از آنان در باره شغلشان بپرسیم و مثلاً بگوییم شغل قبلی شما چیست؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته میشود؟

چن: شما میتوانید بگویید 你以前做过什么工作

تبریزی : متوجه شدم . 以前یعنی گذشته ، قبل

چن : درست است. 什么یعنی "چه"

تبریزی: 什么

چن: 你以前做过什么工作?

تبریزی : 你以前做过什么工作?

چن : آخرین جمله "你在这里工作多长时间了?"

تبریزی: این جمله خیلی سخت است.

چن : اشکالی ندارد. لطفاً بدقت گوش کنید: "你在这里工作多长时间了? شما چند وقت در اینجا کار کرده اید؟

تبریزی : 你在这里工作多长时间了?

چن : 这里 اینجا

تبریزی : 这里

چن : 工作 یعنی کار یا شغل

تبریزی : 工作

چن : 多长时间 یعنی چند وقت

تبریزی : 多长时间 خوب باهم این گفتگوها را میشنویم.

گفت و گو کامل

گفت و گو اول

A: 你每天几点上班?

B: 早上九点。

A: 你每天几点下班?

B:晚上五点。

گفت و گوی دوم

A: 你以前做过什么工作?

B:我以前是记者。你呢?

A:我以前是医生。

گفت و گوی سوم

A: 你在这里工作多长时间了?

B:两年。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید