CRI Online
 

درس دوم تشکر و عذرخواهی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:38:56        cri

چ : اینها از جملت مربوط به تشکر و عذرخواهی است ، اگر شما بخواهید از کسی تشکر کنید ، می توانید بگوئید 谢谢

ت :谢谢 ، من در درس اول این کلمه را شنیدم

چ : 谢谢 یعنی تشکر ، یا 谢谢你

ت : 谢谢你از تو تشکر می کنم

چ :你یعنی شما

ت : 你

چ : اگر خواستار اظهار تشکر ویژه باشید ، می توانید بگوید : 非常感谢

ت : 非常感谢

چ :非常 واژه قید است ، یعنی خیلی ، بسیار ،感谢 هم معنی تشکر می دهد،非常感谢یعنی از شما خیلی تشکر می کنم

ت : 非常感谢

چ : اگر کسی به شما谢谢بگوید، باید چه جور جواب دهید؟ به زبان فارسی می

گویم " خواهش می کنم ، قابلی ندارد . به زبان چینی 不用谢

چ :به چینی می گوئیم این حمله لفظا یعنی لازم نیست تشکر کنید ، 不用یعنی لازم نیست ، 谢یعنی تشکر 不用谢 خواهش می کنم

ت :不用谢

چ : حال محتوای درس تازه را دوره می کنیم . متشکرم به زبان چینی 谢谢یا 谢谢你

ت : 谢谢در زبان چینی شیوه ابراز دیگر این جمله چیست ؟

چ :谢谢你، 你یعنی شما

ت:谢谢你 ، از شما خیلی تشکر می کنم چه می شود ؟

چ :非常感谢

ت: "خواهش می کنم" به زبان چینی چی می شه ؟

چ :不用谢

ت: 不用谢

ت : خوب ، حالا قطعه ای از گفتگو را بشنویم . کامپیوتر خانم لی لی خراب شده است ، وان نن همکارش برای تعمیر آن به سه ساعت مصرف کرد .

گفتگوی اول :

李:非常感谢

王:不用谢!

چ :خوب ، حالا ما می پردازیم به کلمات عذرخواهی به زبان چینی آشنا شویم .

ت: عالیه

چ: "ببخشید " به زبان چینی " "对不起

ت:对不起

چ:اگر کسی به شما بگوید : 对不起، چه باید جواب بدهید ؟

ت:没关系درسته ؟

چ: آفرین ، درسته ، 没لفظا نداشتن ، 关系 یعنی ربط ، اما دو کلمه با هم در جواب به 对不起 یعنی 没关系

ت:没关系

چ: علاوه بر没关系، شما همچنین می توانید چه بگویید ؟

ت:没事 ، 没یعنی نداشتن ، 事儿یعنی کاری ، نداشتن یا مهم نبودن

ت:没事儿، اشکالی ندارد

چ: خوب ، تکرار می کنیم . ببخشید ، 对不起

ت:对不起

چ: اشکالی ندارد ، خواهش می کنم ، 没关系

ت:没关系

چ: جمله دیگر 没事儿

ت:没事儿

چ:بسیار خوب ، حال توجه کنید که چینی ها در زندگی روزمره این جملات را چطور می گویند .


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید