CRI Online
 

درس هفتم جملات زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:45:14        cri

چن: درود به شنودگان گرامی ،در خدمتتان هستم با برنامه آموزش زبان چینی یعنی در واقع ادامه و استمرار درس های قبلی و با جملات و واژه های بدیعی که برای تکمیل زبان آموزی به آن نیاز داریم و صد البته که دروس ما در قالب مجموعه برنامه 900 جمله چینی به سمع شما عزیزان می رسد

حتما مرا به یاد دارید من چن هستم.

تبریزی: سلام شنوندگان عزیز! این جانب هم تبریزی هستم. فرصتی بدست آمد تا با شما باشیم . یاران قدیمی و دوستان جدید و شنوندگان دوست داشتنی

چن: در درس قبلی ما عبارت های زیادی درباره راه و رسم ملاقات کردن یاد گرفتیم . پیش از آغاز موضوع امروز ما که شامل تلفن می باشد بد نیست به قبل برگردیم و درس قبلی را یک بار با هم دوره کنیم.

تبریزی: الو ،شما کی هستید؟ این جمله به زبان چینی این طور گفته می شود 喂,请问是哪位?

چن: خوب. "الو"یک کلمه احوالپرسی هم به حساب می آید . اما معنی این کلمه با "hello"در زبان انگلیسی یکی است.

تبریزی: معنی "请问" این است که " آیا من می توانم بپرسم؟"

چن: درسته. "是" یعنی "است".

تبریزی :哪位 ، کی هستید؟

چن: کی هستید؟

تبریزی: "الو، ببخشید ، شما کی هستید؟" 喂,请问是哪位?(慢速)

چن: یک مثال مشترک این است که" ما در چه ساعتی و در کجا ملاقات می کنیم؟" به زبان چینی این طور می گوییم "我们几点见面?在哪见面?"

تبریزی:我们几点见面?在哪儿见面?

چن :我们 یعنی ما

تبریزی : 我们

چن:几点 چه ساعتی و یا ساعت چند است ؟ در اینجا چه زمانی و چه ساعتی مورد نظر ما است .

تبریزی :几点

چن: 见面 ملاقات

تبریزی: 见面

چن: 我们几点见面?(慢速)

تبریزی: 我们几点见面?

چن: در کجا ملاقات می کنیم ؟ شما می توانید این جور بگویید:在哪见面?

تبریزی : 在哪见面?

چن : 在哪?یعنی در کجا .

تبریزی:在哪?

چن : اگر شما بخواهید از دوست خود بپرسید که چه زمانی وقت آزاد دارد ؟ می توانید اینجور بگویید :你什么时候有空?

تبریزی:你什么时候有空?

چن : 什么时候 یعنی کی و چه زمانی

تبریزی: 什么时候

چن: 有空یعنی وقت آزاد داری؟ کی وقت داری؟

تبریزی: 有空

چن: تو کی وقت آزاد داری؟你什么时候有空?(慢速)

تبریزی:你什么时候有空?

چن : بسیار خوب، الان باهم گفت و گوهای درس قبلی را مرور و تکرار کنیم ؟

گفت و گوی درس ششم

گفت و گوی اول

A(女):喂,请问是哪位?

B (男):喂,我是王龙。

گفت و گوی دوم

B(男):你什么时候有空?

A(女):周末。

B(男):我们一起吃饭好吗?

A(女):可以。

گفت و گوی سوم

A(女):我们几点见面?在哪儿见面?

B(男):晚上八点。在北京饭店。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید