CRI Online
 

درس سی و هشتم عوض کردن خانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:04:11        cri

چن: 把贵重物品收好。

تبریزی: 把贵重物品收好。

چن: 把اینجا یک حرف اضافه است.

تبریزی: 把

چن: 贵重的یعنی گرانبها

تبریزی: 贵重的

چن: 物品یعنی اثاث

تبریزی: 物品

چن: 收好نگهداشتن در جای امن

تبریزی: 收好

چن: 把贵重物品收好یعنی لطفا اثاث گرانقیمت را در جای امن بگذارید.

تبریزی: 把贵重物品收好

گفتگوی چهارم

B:请把贵重物品收好。

A:我把所有物品都放在箱子里了。

تبریزی: خانم چن، همه چیز را در جعبه گذاشتم ، این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: 我把所有物品都放在纸箱子里了

تبریزی: 我把所有物品都放在纸箱子里了

چن: درست است، 我یعنی من.

تبریزی: 我

چن: 把

تبریزی: 把

چن: 所有物品همه چیز

تبریزی: 所有物品

چن: 都یعنی همه

تبریزی: 都

چن: 放یعنی گذاشتن

تبریزی: 放

چن: 在یعنی در

تبریزی: 在

چن: 纸箱子یعنی جعبه

تبریزی: 纸箱子

چن: 里یعنی داخل چیزی

تبریزی: 里

چن: 我把所有物品都放在纸箱子里了

تبریزی: 我把所有物品都放在纸箱子里了 همه چیز را داخل جعبه گذاشته ام.

گفتگوی چهارم را دوباره بشنویم.

گفتگوی چهارم

B:请把贵重物品收好。

A:我把所有物品都放在箱子里了。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید