CRI Online
 

درس سی و هشتم عوض کردن خانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:04:11        cri

تبریزی: خانم چن، شنیدم که شنبه این هفته هوا خوب است . می خواستم به شرکت حمل اثاث زنگ بزنم تا وسایلم را جابجا کند .

چن: مبارک است . می توانید بگویید: 我要订一辆搬家的车

تبریزی: 我要订一辆搬家的车

چن: بله،我要 یعنی می خواهم.

تبریزی: 我要

چن: 订 سفارش دادن

تبریزی: 订

چن: 一 یعنی یک

تبریزی: 一

چن: 辆 کلمه واحد سنجش که درباره ماشین به کار می برد.

تبریزی: 辆

چن: 搬家的车 یعنی ماشین حمل اثات خانه

تبریزی: 搬家的车

چن: 我要订一辆搬家的车می خواستم یک ماشین حمل اثاث خانه سفارش دهم.

تبریزی: 我要订一辆搬家的车 گفتگوی اول را بشنویم.

گفتگوی اول:

A:我要订一辆搬家的车。

B:您哪天用车?

A:这个星期六上午。

چن: آقای تبریزی، وقتی که زنگ می زنید، شرکت از شما خواهد پرسید که " برای چه روزی ماشین می خواهید؟"

تبریزی: حتما می پرسد . این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: می شه您哪天用车?

تبریزی: 您哪天用车?

چن: 您یعنی شما که در مقایسه با 你 محترمانه تر است .

تبریزی: 您

چن: 哪天 یعنی چه روزی، کی

تبریزی: 哪天

چن: 用车یعنی استفاده از ماشین

تبریزی: 用车

چن: 您哪天用车?

تبریزی: 您哪天用车? برای چه روزی ماشین می خواهید؟

گفتگوی اول:

A:我要订一辆搬家的车。

B:您哪天用车?

A:这个星期六上午。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید