CRI Online
 

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:14:53        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم. در درس گذشته من پرسیدن راه به زبان چینی را یاد گرفتم. لازم است در اینجا تکرار و تمرین کنم.

چن: باشه. جمله اول:请问地铁站在哪里?

تبریزی : 请问地铁站在哪里?

چن: "请问" یعنی "می خواهم بپرسم"

تبریزی:请问。

چن : "地铁站"یعنی "ایستگاه مترو"

تبریزی:地铁站

چن : "在哪里"یعنی "کجا"

تبریزی : 在哪里。

چن: 请问地铁站在哪里?

تبریزی :"请问地铁站在哪里?"ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟

تبریزی: "از اینجا چقدر راه است" به چینی چه می شود؟

چن: 离这多远呢?

تبریزی : 离这多远呢?

چن: "多远" یعنی چقدر راه

تبریزی : 多远。 "کدام اتوبوس به آنجا می رود؟" در زبان چینی چه می شود؟

چن:我应该坐什么车去?

تبریزی:我应该做什么车去?

چن: "应该"یعنی باید

تبریزی:应该。

تبریزی: "باید به روبروی این راه سوار اتوبوس شوید" در زبان چینی چه می شود؟

چن : 您得去马路对面坐车。

تبریزی: 您得去马路对面坐车。

چن : "马路对面" یعنی روبروی راه

تبریزی: 马路对面。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید