>>[نظام سياسي]
ظامي سياسي 
>>[ارگان هاي دولتي چين] 
مجلس ملي نيمايندگان خلق چين 
کنفرانس مشورت سياسي خلق چين 
شوراي دولتي و وزارتخانه هاي آن 
کميسيون مرکزي نظامي 
دادگاه خلق 
دادستاني عالي خلق 
>>[اعضای دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین]
شی جین پینگ 
لی که چیانگ 
جانگ ده جیانگ 
یو جنگ شنگ 
لیو یون شان 
وانگ چی شان 
جانگ گائو لی