جانگ گائو لی

جانگ گائو لی 66 ساله به عنوان یکی از اعضای دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست انتخاب شد
جانگ گائو لی در نوامبر سال 1946 در شهر جین جیانگ استان فو جیان متولد شد. او در ماه دسامبر سال 1973 به حزب کمونیست چین پیوست در حالی که در ماه اوت سال 1970 مشغول به کار شده بود. وی در رشته برنامه ریزی و آمار دانشگاه شیا من مدرک کارشناسی به دست آورده است
پیشینه و کارنامه کاری جانگ گائو لی
سال 1965 – 1970 دانشجوی رشته برنامه ریزی و آمار گروه اقتصاد دانشگاه شیا من
سال 1970 – 1977 کارمند و دبیر دفتر مدیریت تولید شرکت نفت مائو مین استان گوان دون وابسته به وزارت نفت زمان
سال 1977 – 1980 دبیر حزبی کارگاه اول و معاون دبیر حزبی شرکت نفت مائو مین استان گوانگ دونگ سال 1980 – 1984 دبیر حزبی و معاون مدیر شرکت نفت مائو مین استان گوانگ دونگ
سال 1984 – 1985 معاون دبیر حزبی شهر مائو مین و مدیر صنایع پتروشیمی مائو مین استان گوانگ دونگ
سال 1985 – 1988 رییس و دبیر حزبی کمیته اقتصاد استان گوانگ دونگ
سال 1985 – 1992 معاون استاندار گوانگ دونگ
سال 1992 – 1993 معاون استان گوان دون و رییس کمیته تنظیم خانواده گوانگ دونگ
سال 1993 – 1994 عضو دایمی کمیته حزبی، معاون استاندار و رییس کمیته تنظیم خانواده استان گوانگ دونگ
سال 1994 – 1997 عضو دایمی کمیته حزبی و معاون استاندار گوانگ دونگ
سال 1997 – 1998 عضو دایمی کمیته حزبی استان گوان دون و دبیر حزبی شهر شن جن
سال 1998 – 2000 معاون دبیر حزبی استان گوان دون و دبیر حزبی شهر شن جن
سال 2000 – 2001 معاون دبیر حزبی استان گوان دون و دبیر حزبی شهر شن جن و رییس کمیته دایمی مجلس شهر شن جن
سال 2001 – 2002 معاون دبیر حزبی و استاندار شن دونگ
سال 2002 – 2003 دبیر حزبی و استاندار شن دونگ
سال 2003 – 2007 دبیر حزبی و رییس کمیته دایمی مجلس خلق استان شن دونگ
سال 2007 دبیر حزبی شهر تیان جین
سال 2007 – 2012 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیر حزبی شهر تیان جین
سال 2012 – عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین