جانگ ده جیانگ

جانگ ده جیانگ 66 ساله به عنوان عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست برگزیده شد
جانگ ده جیانگ از قومیت هان، در ماه نوامبر سال 1946 در شهر تای آن استان لیائو نینگ متولد شد. او در ژانویه سال 1971 به حزب کمونیست چین پیوست و در نوامبر 1968 مشغول کار شد؛ این عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از رشته اقتصاد دانشگاه جامعه کیم جونگ ایل کره شمالی فارغ التحصیل شده است
سوابق جانگ ده جیانگ به این شرح است
سال 1968 – 1970 کارمند اعزامی کمون لو زی گوئو شهرستان وان چین استان جی لین
سال 1970 – 1972 کارمند شهرستان وان چین استان جی لین
سال 1972 و 1975 دانشجوی زبان و ادبیات کره ای دانشگاه یان بیان استان جی لین
سال 1975 – 1978 عضو دایمی کمیته حزبی دانشگاه یان بیان
سال 1978 – 1980 دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه جامع کیم جونگ ایل کره شمالی
سال 1980 – 1983 عضو دایمی کمیته حزبی و معاون رییس دانشگاه یان بیان
سال 1983 – 1985 معاون دبیر حزبی شهر یان جی و عضو دایمی منطقه یان بیان و معاون دبیر حزبی شهر یان جی استان جی لین
سال 1985 – 1986 معاون دبیر حزبی منطقه یان بیان استان جی لین
سال 1986 – 1990 معاون وزیر و معاون دبیر حزبی وزارت امور اجتماعی
سال 1990 – 1995 معاون دبیر حزبی استان جی لین و دبیر حزبی منطقه یان بیان
سال 1995 – 1998 دبیر حزبی و رییس مجلس خلق استان جی لین
سال 1998 – 2002 دبیر حزبی استان جه جیان
سال 2002 – 2007 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیر حزبی استان گوانگ دونگ
سال 2007 – 2008 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
سال 2008 – 2012 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست وزیر
سال 2012 – عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین