یو جنگ شنگ

یو جنگ شنگ 67 ساله به عنوان عضو دایمی کمیته مرکزی چین انتخاب شد
یو جنگ شنگ، از قوم هان در ماه آوریل سال 1945 در شهر شائو شینگ استان جه جیانگ متولد شد. او که در نوامبر سال 1964 به حزب کمونیست چین پیوست، در دانشکده مهندسی نظامی هاربین تحصیل کرده و در رشته کنترل خودکار موشک بالستیک مدرک کارشناسی دارد
پیشینه و کارنامه کاری یو جنگ شنگ
سال 1963 - 1968 دانشجوی رشته کنترل خودکار موشک بالستیک دانشکنده مهندسی نظامی هاربین
سال 1968 – 1971 تکنسین کارخانه ششم تولید دستگاه رادیویی شهر جانگ جیا کوئو استان هه بی
سال 1971- 1975 تکنسین و مسوول کارخانه تولید دستگاه های رادیویی چیائو شی شهر جانگ جیا کوئو استان هه بی
سال 1975 – 1981 تکنسین و مهندس پژوهشگاه تعمیم و کاربردی فناوری الکترونیکی
سال 1981 – 1982 معاون مهندس ارشد پژوهشگاه تعمیم و کاربردی فناوری الکترونیکی
سال 1982 – 1984 معاون پژوهشگاه تعمیم و کاربردی فناوری الکترونیکی
سال 1984 – 1985 مسوول صندوق رفاه معلولان چین
سال 1985 – 1987 معاون دبیر حزبی شهر یان تای استان شان دونگ
سال 1987 – 1989 شهردار و معاون دبیر حزبی شهر یان تای استان شان دونگ
سال 1989 – 1992 شهردار و معاون دبیر حزبی شهر چین دائو استان شان دونگ
سال 1992 – 1994 عضو دایمی کمیته حزبی استان شان دون و دبیر حزبی و شهردار چینگ دائو
سال 1994 - 1997 عضو دایمی کمیته حزبی استان شان دون و دبیر حزبی شهر چینگ دائو
سال 1997 – 1998 دبیر حزبی و معاون وزارت سازندگی
سال 1998 – 2001 وزیر و دبیر حزبی وزارت ساندگی
سال 2001 – 2002 دبیر حزبی استان هو بی
سال 2002 – 2003 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، دبیر حزبی استان هو بی و رییس کمیته دایمی مجلس خلق استان هو بی
سال 2003 – 2007 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیر حزبی استان هو بی
سال 2007 – 2012 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیر حزبی شهر شانگهای
سال 2012 – عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین