CRI Online
 

درس شصت و دوم تماشای نمایش

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:55:35        cri

ت: می دانیم که پکن مرکز فرهنگی چین است، بنابراین می خواهیم با استفاده از این فرصت بیشتر تماشای نمایشات به پردازم.

چ: . شما می توانید در اینترنت بلیت رزرو کنید.

ت: چینی ها کنجکاو هستند بدانند دیگران از کجا بلیت می خرند و قیمت آن چند است . اگر من در اینترنت بلیت رزرو کنم و می خواهم به دوستانم خبر دهم با زبان چینی چطور می شود ؟

چ: 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。

چ: 我 یعنی من

ت: 我

چ: 是 در ایجا تاکید بر کاری است.

ت: 是

چ: 网上 یعنی اینترنت

ت: 网上

چ: 订 یعنی رزرو کردن بلیت

ت:订票

چ: 我是在网上订的。

ت: 我是在网上订的。من در اینترنت بلیت رزرو کردم.

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

چ: به ساخت جمله "是。。。的" توجه کنید، این تاکید بر انجام دادن کاری است. در اینجا تاکید بر این است که بلیت اینترنتی خریدم.

چ: 我是在网上订的。 من در اینترنتی بلیت رزرو کردم.

ت: 我是在网上订的。

گفتگوی اول:

A:你是在哪儿买的票?

B:我是在网上订的。你呢?

A:我也是。

ت: می دانم که آکروبات گنجینه هنر سنتی چین است، آکروبات بازی در چین دارای تاریخ طولانی است.

چ: آکروبات چین در جهان بی نظیر است . 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。

چ: 中国 یعنی چین

ت: 中国

چ: 杂技 آکروبات

ت: 杂技

چ: 是یعنی بودن

ت: 是

چ: 世界یعنی جهان

ت: 世界

چ: 一流的یعنی درجه یک

ت: 一流的

چ: 中国杂技是世界一流的。

ت: 中国杂技是世界一流的。آکروبات چین در جهان اول است .

چ: 他们演得很好。 آنها خود نمایش می دهند.

ت: 他们演得很好。 演 فعل است و در این جمله گزاره است، درسته؟

چ: درسته.

گفتگوی دوم:

A:他们演得很好。

B:中国杂技是世界一流的。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید