CRI Online
 

درس شصت و یکم در کارائوکه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:53:59        cri

تبریزی:خانم چن،من بسیار به موسیقی علاقه دارم.می خواهم بدانم "موسیقی" به زبان چینی چه می شود ؟

چن:موسیقی به زبان چینی می شود 音乐

تبریزی: 音乐آیا می توانید به من بگویید "شما به چه موسیقی علاق دارید"به زبان چینی چگونه گفته می شود؟

چن: 你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی: 你平时喜欢听什么音乐?

چن: 你 شما

تبریزی: 你

چن: 平时معمولا

تبریزی: 平时

چن: 喜欢دوست داشتن ،علاقه داشتن

تبریزی: 喜欢

چن: 什么چه ،چیست

تبریزی: 什么

چن: 音乐موسیقی

تبریزی: 音乐

چن: 你平时喜欢听什么音乐?

تبریزی:شما معمولا به چه موسیقی علاقه دارید؟

对话一:

A:你平时喜欢听什么音乐?

B:有时听民歌,有时听流行歌曲。

تبریزی: خوب خانم چن ، "من به موسیقی راک رایج در غرب علاقه دارم "به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن:我就爱听摇滚乐。

تبریزی: 我就爱听摇滚乐。

چن: 我من

تبریزی: 我

چن: 爱听علاقه داشتن ،دوست داشتن

تبریزی: 爱听

چن: 摇滚乐موسیقی راک غربی

تبریزی: 摇滚乐

چن: 我就爱听摇滚乐。

تبریزی: 我就爱听摇滚乐。من به موسیقی راک غربی علاقه دارم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید