CRI Online
 

درس پنجاه و هفتم ثبت نام برای تحصیل

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:50:43        cri

تبریزی: خانم چن، می دانید که چینی ها فروتن هستند، بهتر است در این باره کمی صحبت کنیم. مثلاً می گویم زبان چینی من خوب نیست.

چن: می توانید بگویید我的汉语不好

تبریزی: 我的汉语不好。

چن: "我的"یعنی مال من، از آن من

تبریزی: 我的。

چن: "汉语",زبان چینی.

تبریزی: 汉语。

چن: "不",نه، نبودن.

تبریزی: 不。

چن: "好",یعنی خوب.

تبریزی: 好。

چن:我的汉语不好。زبان چینی من خوب نیست، زبان چینی را خوب بلد نیستم.

تبریزی: 我的汉语不好。

对话一

A: 您以前学过汉语吗?

B: 学过一点儿,我的汉语不好。

A: 你说得挺好的。

تبریزی: به خاطر خوب نبودن زبان چینی ام هم بعضی اوقات صحبتها متوجه نمی شوم.

چن: اگر بخواهید این مطلب را بیان کنید می توانید بگویید: 我听不懂。

تبریزی: 我听不懂。

چن: "我",من.

تبریزی: 我。

چن: "听",گوش دادن.

تبریزی: 听。

چن: "不",نه.

تبریزی: 不。

چن: "懂",فهمیدن.

تبریزی: 懂。

چن: "我听不懂"نمی فهمم، متوجه نمی شوم.

تبریزی: 我听不懂。

对话二

A: 我听不懂。您会说英语吗?

B: 对不起,我不会说英语。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید