CRI Online
 

درس پنجاه و یکم عیادت از بیمار

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:47:50        cri

对话二:

B: 在医院里真没意思。

A: 你这个星期能出院吗?

B: 差不多。

چن: "你这个星期能出院吗?"آیا شما می توانید این هفته از بیمارستان مرخص شوید؟

تبریزی: 你这个星期能出院吗?

چن: "你", شما، تو

تبریزی: 你。

چن: "这个星期",این هفته، هفته جاری.

تبریزی: 这个星期。

چن: "能",توانستن.

تبریزی: 能。

چن: "出院",از بیمارستان مرخص شدن، از بیمارستان خارج شدن.

تبریزی: 出院。

چن: "你这个星期能出院吗?"

تبریزی: "你这个星期能出院吗?",آیا شما می توانید این هفته از بیمارستان مرخص شوید؟

对话二:

B: 在医院里真没意思。

A: 你这个星期能出院吗?

B: 差不多。

چن: "祝你早日恢复健康。"آرزومی کنم به زودی شفا یابید.

تبریزی: 祝你早日恢复健康。

چن: "祝你",امیدوارم شما

تبریزی: 祝你。

چن: "早日",به زودی

تبریزی: 早日。

چن: "恢复",بهبودی

تبریزی: 恢复。

چن: "健康",تندرستی

تبریزی: 健康。

چن: "祝你早日恢复健康。"

تبریزی: "祝你早日恢复健康。",آرزومی کنم به بهبودی کامل برسید .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید