CRI Online
 

درس پنجاه و یکم عیادت از بیمار

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:47:50        cri

تبریزی: خانم چن، می خواهم به عیادت یک دوست چینی که در بیمارستان بستری است بروم، آیا می توانید جملات ذی ربط را به من و شنوندگان بیاموزید ؟

چن: قبل از هر چیز می توانیم راجع به احوال بیماری سوال کنیم مثلا بگوییم . "你好点儿了吗? "حال شما بهتر شده است ؟ بهترید ؟

تبریزی: 你好点儿了吗?

چن: "你", تو

تبریزی: 你。

چن: "好点儿",بهتر شدن .

تبریزی: 好点儿。

چن: "吗"کلمه کمکی که در جملات سوالی مورد استفاده است .

تبریزی: 吗。

چن: "你好点儿了吗?

تبریزی: "你好点儿了吗? ",شما بهتر شده اید؟ بهترید ؟

对话一:

A: 你好点儿了吗?

B: 好些了。你那么忙还来看我。

چن: "你好点儿了吗? "

تبریزی: "你好点儿了吗? ",حال شما بهتر شده است ؟

چن: "好点儿了",بهتر شدن .

تبریزی: 好点儿了。

对话一:

A: 你好点儿了吗?

B: 好些了。你那么忙还来看我。

چن: پس از مدتها بستری شدن در بیمارستان ، بسیاری بیماران احساس خستگی می کنند، زیرا آنان در بیمارستان نمی توانند به راحتی با اعضای خانواده و دوستان دیدار کنند. بنابراین به نظر من باید در عیادت از بیمار این مساله را با آنان در میان بگذارید . می توانید بگویید: "在医院里真没意思。"

تبریزی: 在医院里真没意思。

چن: "在",در

تبریزی: 在。

چن: "医院",بیمارستان.

تبریزی: 医院。

چن: "里",یعنی داخل و درون جایی جای یا چیزی.

تبریزی: 里。

چن: "真",واقعاً.

تبریزی: 真。

چن: "没意思",خسته کننده

تبریزی: 没意思。

چن: "在医院里真没意思。"

تبریزی: "在医院里真没意思。", بیمارستان واقعاً خسته کننده است.

对话二:

B: 在医院里真没意思。

A: 你这个星期能出院吗?

B: 差不多。

چن: "在医院里",در بیمارستان.

تبریزی: 在医院里。

چن: "真没意思",واقعاً خسته کننده است.

تبریزی: 真没意思。

چن: "在医院里真没意思。",بستری بودن در بیمارستان واقعاً خسته کننده است.

تبریزی: 在医院里真没意思。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید