CRI Online
 

درس بیست و چهارم در کتابفروشی

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:29:58        cri

چ: باهم تکرار کنیم: 我想، یعنی می خواهم .

ت: 我想.

چ: 买 یعنی خریدن.

ت: 买.

چ: 本 واژه شمارش برای کتاب است.

ت: 本.

چ: 字典 یعنی فرهنگ

ت: 字典.

چ: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

ت: 我想买本字典.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.

ت: می خواهم یک کتاب جیبی درباره راهنمای گردش در پکن بخرم.

چ: می توانید بگویید "我想买本北京导游手册".

ت: 我想买本北京导游手册.

چ: 我想 یعنی می خواهم.

ت: 我想.

چ: 买 یعنی خریدن.

ت: 买.

چ: 本 یعنی جلد.

ت: 本.

چ: 导游 یعنی راه نمای گردشگری

ت: 导游.

چ: 手册 یعنی کتاب جیبی.

ت: 手册.

چ: 我想买本北京导游手册.

ت: 我想买本北京导游手册. می خواهم یک کتاب جیبی درباره راهنمای گردش در پکن بخرم.

گفتتگوی سوم:

B:您好.我想买本北京导游手册.

A:那您直接上二楼,就在电梯左边.

چ: 导游 یعنی راه نمای گردشگری.

ت: 导游.

چ: 手册 یعنی کتاب جیبی.

ت: 手册.

چ: 我想买本北京导游手册.

ت: 我想买本北京导游手册. می خواهم یک کتاب جیبی درباره راهنمای گردش در پکن بخرم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید