CRI Online
 

درس بیست و چهارم در کتابفروشی

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:29:58        cri

ت: حال نوبت به کلمات کلیدی امروز می رسد!

کلمات کلیدی امروز:

哪儿有大的书店?

我要买本字典。

我想买本北京导游手册。

请问英文小说在几层卖?

ت: آموزش "هر روز زبان چینی" واقعا خیلی جالب است، فکر می کنم که من باید با جدیت بیشتر درس بخوانم. می خواهم برای خرید تعدادی کتاب مخصوص آموزش زبان و چند رمان به کتابفروشی بروم.

چ:فکر خوبی است .

ت: اولا، کتاب به زبان چینی چه می شود ؟

چ: 书

ت: 书. کتابفروشی چی ؟

چ: 书店. 店 یعنی فروشگاه

ت: فهمیدم، 书店. چطور باید بگویم کتابفروشی بزرگ کجاست؟

چ: می توانید بگویید 哪儿有大的书店?

ت: 哪儿有大的书店.

چ: 哪儿 یعنی آنجا یا اگر سوالی باشد کجا ؟

ت: 哪儿

چ: 有 یعنی داشتن

ت: 有

چ: 大的 یعنی بزرگ

ت: 大的

چ: 书店 یعنی کتابفروشی

ت: 书店

چ: 哪儿有大的书店؟

ت: 哪儿有大的书店؟ کتابفروشی بزرگ کجاست؟

گفتگوی اول:

A: 哪儿有大的书店?

B:去王府井看看.那儿有个不错的书店.

ت: کتابها انواع مختلف دارد، آیا می توانید چند نوع را به من یاد دهید، مثلا می خواهم یک فرهنگ بخرم.

چ: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

ت: 我想买本字典.

چ: 我想 یعنی می خواهم.

ت: 我想

چ: 买 یعنی خریدن.

ت: 买.

چ: 本 واژه شمارش برای کتاب است در اینجا یعنی یک می تواند حذف شود.

ت: 本.

چ: 字典 یعنی فرهنگ

ت: 字典.

چ: 我想买本字典.

ت: 我想买本字典. می خواهم یک فرهنگ بخرم.

گفتگوی دوم:

A:我要买本字典.

B:什么字典?

A:英汉,汉英双向字典.

B:还需要什么吗?

A:还要一本汉语成语字典.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید