CRI Online
 

درس هشتم صحبت درباره دیگران

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:46:56        cri

گفتگو:

ا(زن): نظرت راجع به او چیست .

ب(مرد) او خیلی زیبا است. او خیلی باهوش است.

ر:خوب. بار دیگر گوش کردیم. او خیلی زیبا است. 她很漂亮。(با سرعت کم)

و: یاد گیری هر جمله ای در یک زبان خارجی عامل بسیار مساعدی است و رد عین حال فرد را برای فراگیری بیشتر تشویق می کند .

ر:خوب. مثلا این جمله

و: او خیلی باهوش است( با سرعت کم)

ر: او خیلی باهوش است.

و: 她 یعنی او

ر: او

و: 特别 خیلی

ر: خیلی

و: 聪明 یعنی باهوش

ر: باهوش

و: او خیلی باهوش است. 她特别聪明( با سرعت کم)

ر: 她特别聪明

و:اگر می خواهیم مهارت بیشتری داشته باشیم باید بیشتر تکرار کنیم بنا بر این بهتر است یک بار دیگر به گفتگوی دوم گوش بدهیم .

گفتگوی دوم:

ا(زن) : نظرت راجع به او چیست ؟

ب(مرد): او خیلی زیبا است. او خیلی باهوش است.

ر: از شما تشکر می کنم که به زبان چینی تحسین کردن دیگران را تشریح کردید . اما متاسفانه من خیلی فراموشکار هستم. لطفا بگویید چطور سوال را مطرح کنم؟

و: بگویید : 你觉得她怎么样?( با سرعت کم)

ر:خوب. 你觉得她怎么样? 你 یعنی تو.

و: درست. 觉得 فکر کردن

ر: 觉得

و: 怎么样 چطور

ر: 怎么样

و: تو چه نظری راجع به او داری 你觉得她怎么样?( با سرعت کم)

ر: 你觉得她怎么样?( با سرعت کم). او خیلی زیبا است به زبان چینی چه می شود ؟

و: 她很漂亮。

ر: 她很漂亮。

و: 她 یعنی او

ر: 她

و: 很 خیلی، بسیار

ر: 很

و: 漂亮زیبا

ر: 漂亮

و:او خیلی زیبا است 她很漂亮。(با سرعت کم)

ر: 她很漂亮。

و: او خیلی باهوش است این جمله را به زبان چینی چطور بیان می کنیم ؟

: فکر می کنم می شود : 她很聪明

و:خیلی خوب. من بار دیگر جمله را برایتان یادآوری می کنم. 特别 یعنی خیلی

ر: 特别

و: 聪明 یعنی باهوش

ر: 聪明

و: او خیلی باهوش است. 她特别聪明( با سرعت کم)

ر: 她特别聪明.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید