CRI Online
 

درس بیست و هفتم: تاکسی

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:42:16        cri

چن: حال ما گفتگو ها را باهم می شنویم.

گفتگوی اول:

A: 请送我去中心医院,知道怎么走吗?

B: 当然了,我是老司机了。

A: 离这儿远吗?

B: 不是很远,不堵车的话,半小时就能到。

گفتگوی دوم:

A: 师傅,请您开慢点儿。

B: 太快了是吧,好的。

گفتگوی سوم:

A: 就停在门口吧。

B: 好。

A: 我只有一百的。

B: 找您二十。

تبریزی: گفتگو ها را شنیدید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. حال به دانستنی های فرهنگی امروز گوش کنید.

حروف مخفف

در فرهنگ زبان انگلیسی، مردم با کلمه"先生" به مرد خطاب میکنند و با کلمه "女士"به زن متاهل و با کلمه "小姐" به زن ازدواج نکرده خطاب می کنند. علی رغم وجود روابط نسبی ، کسی از یک خانواده در برخی موارد نفر دیگر خانواده را با کلمه" آقا" یا "خانم" صدا می کند. در میان مردم چین، برای ابراز ادب به مردم ناشناس، مردم بعضی وقتها آنان را با کلماتی که روابط خویشاوندی را نشان می دهند، صدا می کنند. برای نمونه: " 大爷,大娘,大哥,大姐等".

راننده تاکسی می تواند با کلمه "师傅" صدا کند. "师傅" اسم برای کسانی است که دارای مهارت هستند.

چن: خوب. درس امروز در این لحظه به پایان رسید. همانند گذشته، ما یک سوال برای شما آماده کردیم. سوال به این شرح است: لطفا مقابل در بیاستید. این جمله را به زبان چینی ترجمه کنید.

تبریزی: اگر شما پاسخ را می دانید، لطفا به نشانی الکترونیک ما بفرستید.

نشانی الکترونیک ما: per@cri.com.cn

چن: برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت ما مراجعه کنید.

نشانی سایت ما:. http://persian.cri.cn خدانگهدارتان.

تبریزی: خدانگهدارتان.


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید