CRI Online
 

درس بیست و هفتم: تاکسی

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:42:16        cri

تبریزی: اگر راننده خیلی تند براند کمی نگران امنیت می شوم . در این شرایط می خواهم بگویم آهسته براند .این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن:请您开慢点。

تبریزی: 请您开慢点。

چن: "请"یعنی "لطفا"

تبریزی : 请。

چن: "您" کلمه مودبانه برای "你"

تبریزی: 您。

چن: "开"یعنی "رانندگی "

تبریزی: 开。

چن: "慢" یعنی " آهسته"

تبریزی: 慢。

چن: "点"یعنی "ذره"

تبریزی: 点。

چن: 请您开慢点。

تبریزی:"请您开慢点。" یعنی "لفطا آهسته برانید. "

گفتگوی دوم:

A: 师傅,请您开慢点儿。

B:太快了是吧,好的。

تبریزی: خوب. به بیمارستان مرکزی رسیدیم. می خواهم او مقابل در بایستید.

چن: شما می توانید بگویید 就停在门口吧。

تبریزی: 就停在门口吧。

چن: "就"یعنی "همین"

تبریزی: 就。

چن: "停"یعنی "ایستادن"

تبریزی: 停。

چن: "在" یعنی "در"

تبریزی: 在。

چن : "门口" یعنی "مقابل در"

تبریزی:门口。

چن: "吧"در پایان جمله به معنی "مطرح کردن پیشنهاد یا درخواست"

تبریزی: 吧。

چن: 就停在门口吧。

تبریزی: 就停在门口吧。

گفتگوی سوم:

A: 就停在门口吧。

B: 好。

A: 我只有一百的。

B: 找您二十。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید