CRI Online
 

درس پنجم درخواست کمک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:46:32        cri

تبریزی: خانم چن، بعضی وقت ها که در پارک گردش می کند. می خواهم از دوستان چینی کمک بخواهم از من عکسی بگیرند. در این موقع، به زبان چینی چه باید بگویم؟

چن: می توانید بگویید "能帮我照张相吗?"(慢速)

تبریزی: 能帮我照张相吗?

چن: 能 توانستن

تبریزی: 能

چن:帮 کمک کردن

تبریزی: 帮

چن:我 من

تبریزی: 我

چن:照相 عکس گرفتن

تبریزی: 照相

چن:توجه بفرمائید. اینجا ما از یک کلمه شمارش زبان چینی استفاده کردیم "张"

تبریزی: 张

چن:照张相 یک عکس برداشتن

تبریزی:照张相

چن:能帮我照张相吗?(慢速)می شود لطفا یک عکس از من بگیرید؟

تبریزی: 能帮我照张相吗?

چن: خوب. حال به بخش دوم از گفت و گو گوش فرمائید.

بخش دوم گفت و گو:

A(女):能帮我照张相吗?

B(男):没问题。

تبریزی: خانم چن، به زبان فارسی اگر می خواهم به دیگران کمک کنم، می توانم بگویم " کمک می خواهی ؟". این را به زبان چینی چطور بگویم ؟

چن: می توانید بگویید: 我能帮助你吗?(慢速)

تبریزی: 我能帮助你吗? می توانم به تو کمک کنم ؟

چن:我

تبریزی:我

چن:能

تبریزی:能

چن:帮助

تبریزی:帮助

چن: 你

تبریزی:你

چن:کمک می خواهی؟ 我能帮助你吗?(慢速)

تبریزی: 我能帮助你吗?

چن: خوب. حال به بخش سوم از گفت و گو گوش فرمائید.

بخش سوم گفت و گو:

A(女):我能帮助你吗?

B(男):我的相机不见了。

A(女):别着急。我帮你找。

B(男):你真好。谢谢!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید