CRI Online
 

درس پنجم درخواست کمک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:46:32        cri

تبریزی: در بسیاری مواقع در سوپرمارکت، بانک و یا حتی در رستوران، ما به کمک دیگران نیاز داریم. در زبان فارسی جملاتی را برای این منظور بیان می کنیم و مثلا می گوییم: آیا می توانی به من کمک کنی؟ به زبان چینی چه می گویند؟

چن: در این مواقع می توانیم از این جمله استفاده کنیم : 你能帮我一个忙吗?

تبریزی: این جمله کمی طولانی است. می توانیم آن را مجزا و تفکیک کنیم ؟

چن: خوب. نخستین کلمه "你" یعنی "تو"

تبریزی: 你

چن: کلمه دوم "能" یعنی "توانستن"

تبریزی: 能

چن: کلمه سوم "帮忙" یعنی "کمک کردن"

تبریزی: 帮忙

چن: کلمه بعد "我" یعنی "من"

تبریزی: 我

چن: در این جمله یک کلمه "吗" دیده می شود. این نشان می دهد که جمله مذکور جمله استفهامی است.

تبریزی: 吗

چن: حال این جمله را دو باره گوش فرمائید:

你能帮我一个忙吗?(慢速)

تبریزی: 你能帮我一个忙吗?

چن: بسیار خوب. در گفت و گوی زیر، خانم لی لی از همکار خود می خواهد به او کمک کند. توجه کنید که او چطور این سوال را مطرح می کند.

بخش اول گفت و گو:

李莉(女):你能帮我一个忙吗?

王南(男):当然可以。

چن: پس به زبان چینی "کمک کردن به کسی " چگونه چطور گفته می شود؟

تبریزی: 你能帮我一个忙吗?

چن: خوب. حال بفرمائید دو باره این جمله را گوش فرمائید:

你能帮我一个忙吗?(慢速)

تبریزی: 你能帮我一个忙吗? می توانید به من کمک کنی؟

چن: "帮忙"یعنی کمک کردن

تبریزی: 帮忙

چن: "帮我一个忙" یعنی به من کمک کنید

تبریزی: 帮我一个忙

چن: می توانید به من کمک کنی؟你能帮我一个忙吗?(慢速)

تبریزی: 你能帮我一个忙吗?

چن: خوب. اگر پاسخ آن "البته" باشد، به زبان چینی اینطور گفته می شود

当然可以。(慢速) البته که می شود.

تبریزی: 当然可以。

چن: 当然可以。(慢速)

تبریزی: 当然可以。

چن: حال دو باره بخش اول از گفت و گو گوش بفرمائید.

گفت و گوی اول:

李莉(女):你能帮我一个忙吗?

王南(男):当然可以。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید