CRI Online
 

درس هفتم جملات زبان چینی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:45:14        cri

تبریزی: خوب ، متوجه شدم . آن شخص هم جواب داد که من نمی دانم مدیر کل لیو کی برمی گردد.

چن : درست است.

تبریزی:پس " لطفا به او بگویید که به من تلفن بزند،" به زبان چینی این را چطور باید گفت ؟

چن : شما می توانید به این شکل بگویید—请他给我回个电话。(慢速)

تبریزی: وای ، این جمله خیلی طولانی است.آیا شما می توانید برای من توضیح بیشتری بدهید؟

چن: بله، اشکال ندارد. 请 یعنی لطفاً

تبریزی: 请

چن : 他در اینجا یعنی او

تبریزی: 他

چن: 给 یعنی به

تبریزی:给

چن: 我 یعنی من

تبریزی: 我

چن : 回个电话 تلفن زدن

تبریزی: 回个电话

چن : 个 واژه شمارش

تبریزی: 个

چن: 电话 یعنی تلفن

تبریزی: 电话

چن: 回个电话 یعنی تلفن زدن

تبریزی:回个电话 یعنی به کسی تلفن زدن

چن : حالا بار دیگر تکرار می کنیم. 回个电话 به من تلفن بزند.

تبریزی:回个电话

چن : در این قسمت ما جمله کامل را تمرین می کنیم. "لطفا به او بگویید ،به من زنگ بزند"

请他给我回个电话。(慢速)

تبریزی:请他给我回个电话。

چن : حالا ،بفرمایید ، گفت و گوی سوم را گوش کنید.

A(女):请他给我回个电话。

B(男):好的。

A(女):我的电话是87654321

B(男):好的。我一定转告他。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید