فراخوان هنر خطاطی

فراخوان هنر خطاطی
از خط فارسی چه می دانید؟ تا چه اندازه با شیوه های هنر خط فارسی آشنا هستید؟ آیا می دانید چه خطی اولین شیوه از خوشنویسی فارسی و مخصوص ایرانیان بود؟ خط تعلیق را می‌توان نخستین خط کاملاً ایرانی دانست. این در بین افرادی رواج داشت که از نظر سواد و میزان آشنایی با خط در سطح بالایی قرار داشتند. همچنین خط تعلیق، زمینه‌ساز پیدایش دو خط دیگر ایرانی یعنی نستعلیق و شکسته نستعلیق بود. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ایرانی است و از آن در نوشتن متن‌های ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو و به ندرت عربی استفاده می‌شود...
آثار دوستان ایرانی

• اثر امیر

• اثر فریدون فرزانه

• اثر علی

• منطقه خودمختار نینگ شیا