CRI Online
 

آگهی برای قرنطینه بهداشت

GMT+08:00 || 2009-05-11 21:00:35        cri
اداره قرنطینه بهداشت جمهوری خلق چین ارگانی اجرای قانون مربوط به روابط خارجی قرنطینه بهداشت با محمول از شورای دولتی جمهوری خلق چین است. این ارگان و ارگانهای وابسته به ان در مناطق مختلف در بنادری که به روی خارج باز شده اند، افراد ی برای خروج و ورود را طبق قانون مورد قرنطینه بهدا شت قرار می دهند .گمرک طبق لیست بررسی مواد ویژه که از طرف ارگان قرنطینه امضا شده اجاره به ترک می دهد.
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید