CRI Online
 

تبلیغ برای روادید ورود مسافران به چین

GMT+08:00 || 2009-05-10 21:34:14        cri
به عنوان گام اول در سفر به چین ، صدور روادید ورود بسیار مهم است. دوستان خارجی که می خواهند به چین سفر کنند باید به سفارتها و کنسولگریهای چین در کشورهای خارجی مراجعه کرده و روادید ورود به چین را دریافت کنند. گروه های بیش از 9 نفر می توانند در خواست روادید جمعی کنند. خارجیانی که به شهرهای شن جن – جو های – و شا من به عنوان مناطق ویژه اقتصادی عزیمت می کنند،می توانند مستقیما از ارگاهای ذیربط روادید این شهرها را درخواست نمایند .

برای چین گردی د ر استان های نان و اقامت کمتر از15 روز، می تواند موقتا در شهر هایکو و یا شهر سان یا روادید ورود گرفت . خارجیانی که در هنگ کنگ هستند ، به طور جمعی به ناحیه ویژه شن جن مسافرت می کنند، انان برای 72 ساعت اقامت به روادید ورود نیاز ندارند. خارجیانی که روادید مسافرت دارند ، باید از شهرهای باز به روی خارجیان و یا شهرهای معین شده عبور کنند و پس از انکه مورد بازرسی ارگانهای بازرسی مرزی قرار گرفتند وارد چین شوند.

شما در داخل مرزی چین می توانید با پاسپورت اعتبار و روادید مسافرت خود به مناطقی که به روی خارجیان باز است سفر کنید. دولت چین منافع قانونی خارجیان در درون چین رامحافظت می کند. اما خارجیانی که با روادید مسافرت به چین می ایند ، نمی توانند در این کشور به فعالیتهایی که با هویت انها وفق ندارند مبادرت ورزند مانند اشتغال به کار –تبلیغ مذهبی – دیدار غیر قانونی وغیره در غیر این صورت جریمه خواهند شد. درضمن در داخل مرزهای چین مسافران خارجی باید قوانین این کشور را رعایت و به عادات و رسوم چین احترام بگذارند.

انان می توانند در مدت اقامت در این کشور طبق روادید دریافت شده،در چین مسافرت کنند . چنانچه مهلت اقامت به پایان برسد و مسافر کماکان در صدد ادامه مسافرت باشد، می تواند از ارگانهای امنیت عمومی محلی در خواست کند مهلت اقامت در این کشور را تمدید کند. پس از خاتمه سفر وی باید تا پایان اعبتار روادید، از بنادر بین المللی ویژه خارجیان ، پس از بازرسی ارگانهای بازرسی چین را ترک کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید