>>[افسانه ها]
درست کردن آتش با مته چوبی 
داستان "یائو "و "شون "  
یاد آلو تشنگی را بر طرف می کند 
افسانه قدیمی چین در باره ایجاد جهان 
آفرینش انسان توسط " نیو وا " در افسانه های چین 
داستان گاوچران و خانم بافنده 
• " کوا فو " و تعقیب آفتاب
امپراتوران "یان " و "خوان " 
سایه کمان توی لیوان شراب 
پرواز " چان عه " به سوی ماه 
• "دایو" و پدرش " گون " 
هائی ژوئی مامور درستکار 
>>[داستان های آموزنده]
در نقش مار پا اضافه کردن 
نه تنها پیزی یاد نگرفت بلکه آنچه را هم می دانست از یاد برد 
چیزی که پایه و اساس ندارد بی ارزش و ناپایدار است 
با بردباری و کوشش قطعه آهن تبدیل به سوزن می شود 
قورباغه ته چاه 
روباه با استفاده از نفوذ ببر دست به خدعه و فریب می زند 
چهار شنبه بازار برابر در بار 
با نخستین طبل ضربه مهلک را وارد آوردن 
گاه بلا به سعادت می انجامد 
سایه کمان توی لیوان شراب
>>[داستان ها در باره آثار دیدنی]
داستان کوه " وو تای" 
داستان دریاچه غربی 
معبد " یون هه گون "
برج " حوان حه " استان " هو بی " 
کاخ بودالا 
معبد آسمانی 
کاخ ممنوعه شهر " شین یان " 
• "سان شائو" رودخانه " یانگ تسه " 
ستون سنگی " وو جه تیان " امپراتوری زنی چین 
کوه لو شان 
کوه حوان شان 
حکایتی در باره دیوار چین 

>>[داستان ها در باره دایرت المعارف]
قحطسالی را به اطلاع مالک رساندن
روی کاغذ لشکر کشی کردن
منافع عمومی را در نظر داشتن و غرض خود را فراموش کردن 
برای اژدها چشم گذاشتن 
پزشکی که گوژی پشت را معالجه می کرد
صنعتگری و تبر افسانه آفرین
تیراندازی به غازهای وحشی 
داستان تحصیل  یک سیاستمدار و ادیب معروف سلسله سونگ چین
روباه با استفاده از نفوذ ببر دست به خدعه و فریب می زند
با بردباری و کوشش قطعه آهن تبدیل به سوزن می شود 
نه تنها پیزی یاد نگرفت بلکه آنچه را هم می دانست از یاد برد 
چهار شنبه بازار برابر در بار
خواب نان که 
کنار گذاشتن قلم و پیوستن به ارتش
با آتش زدن ساقه لوبیا دانه آن را به ستوه آوردن 
طلب بخشش با تحمل درخت برروی دوش 
پای لکلک نامه همراه دارد  
با گواهی سه نفر ببر روز روشن به بازار حمله می کند 
لب که نباشد دندان آسیب می بیند 
آنچه در راه شنیده شده است 

>>[داستان های عاقلان]
معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس 
خریدن مهر و محبت 
داستان شاعر چو یوان 
مسابقه اسب دوانی با تاکتیک " تیان جی "
هائی ژوئی مامور درستکار 
تیرهای امانتی در قایق کوچک 
نظریه جوان چو 
تیرهای امانتی در قایق کوچک
>>[داستان های نظامی]
علفی که در آتش سوخته شد به یاری نسیم بهاری دوباره جان می گیرد
لب که نباشد دندان آسیب می بیند 
داستان ژنرال هان سین و حقسناسی او  
دختری که به جای پدر خود به خدمت سربازی می رود 
روی کاغذ لشکر کشی کردن 
با نخستین طبل ضربه مهلک را وارد آوردن 
شوخی با کشورهای وابسته با افروختن آتش 
شکستن جنگ به سوک دوست
ضیافت در "هون من"